بارگیری...
متراژ مناسب پارچه مبلی | راهنمای کامل اندازه گیری | گالری ونوس

متراژ مناسب پارچه مبلی | راهنمای کامل اندازه گیری | گالری ونوس

متراژ مناسب پارچه مبلی و روش اندازه گیری آن برای انواع مبلمان نیاز به دانستن حرفه مبلسازی ندارد.با این روشها میزان پارچه برای یک تغییر جادویی را بدست می آورید. ابتدا متراژ استاندارد پارچه مبلی را باید بدانید. سپس خودتان با روش های ذکر شده می توانید اندازه بگیرید.